Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande (VESA)

Ekosystemen ger olika reglerande och stödjande tjänster som är avgörande för produktionen av mat. Ekosystemtjänster leder till ökad produktion inom jordbruket och ger positiva effekter för samhället i stort. Exempel på viktiga ekosystemtjänster är kolinlagring i marken, bördighet, kväveretention och pollinering.

Lantbrukarnas produktionsbeslut påverkar flödet av ekosystemtjänster men sambandet mellan dessa tjänster och produktionen är inte särskilt tydligt för lantbrukaren. Det saknas även incitament för lantbrukarna att beakta positiva effekter av ökade ekosystemtjänster som samhället i stort får. För att produktionen av ekosystemtjänster ska ingå i lantbrukarnas beslutsprocess krävs dels att nyttan för lantbrukarnas produktivitet framgår tydligt men också att de styrmedel som införs reflekterar samhällsnyttan av ekosystemtjänster.

Projektet syftar till att visa hur kunskapen om värdet av ekosystemtjänster och naturkapital kan användas i beslutsfattandet inom jordbruket för att öka produktiviteten och samhällsnyttan i Sverige.

Projektet är ett samarbete mellan AgriFood, Centrum för miljö- och klimatforskning och Hushållningssällskapet Malmöhus. Projektet finansieras av Naturvårdsverket (Värdet av ekosystemtjänster) och avslutas våren 2018.

Projektets hemsida

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg