Jordbrukets kulturmiljöer – hur kan de bevaras?

Jordbruket har under århundraden omskapat landskapsbilden. En viktig del i odlingslandskapet är dess natur- och kulturmiljöer så som byggnader och landskapselement som stenmurar, diken och alléer. I det moderna jordbruket har flera gamla kulturmiljöer förlorat sin ursprungliga funktion och riskerar därför att försvinna.

För att bevara miljöerna har det funnits miljöersättningar till natur- och kulturmiljöer inom Landsbygdsprogrammet. Ett problem med tidigare ersättningar var att allt färre jordbrukare ansökte och Riksantikvarieämbetet arbetar därför med att utveckla förslag till en ny utformning av ersättningen. AgriFood bidrar till detta arbete med en sammanställning av forskningen om hur andra faktorer än ersättningens storlek påverkar jordbrukarens beslut att söka miljöstöd. Det kan exempelvis handla om hur kommunikationen till stödmottagarna utformas, hur kontrakten ser ut eller om styrmedel utformas för enskilda eller en grupp av sökande.

Projektet utförs på uppdrag av Riksantikvarieämbetet och avslutas våren 2019.

Ansvariga: Helena Johansson 

Ansvariga:


Helena Johansson

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg