Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg

Pågående projekt


Jordbruk/Miljö

Analys av styrmedel för de baltiska havsekosystemen (Go4Baltic)
Ekosystemtjänster för att minska risker i jordbruket
En grönare jordbrukspolitik efter 2020
Förgröning av gårdsstödet i olika jordbrukslandskap
Hur ska marken användas? - hållbar markanvändning i ett föränderligt klimat
Kan förgröningen bli bättre? - CAP, ekosystemtjänster och ekologiska fokusarealer
Klimatsmart produktion av bioenergi och mat - Clip by Food
Med biodiversitet som insatsvara – kan produktionen av livsmedel bli mer miljövänlig?
Rationellt slöseri? – att förstå ineffektivitet i svenska mjölkföretag
Regional effektivitet i svenskt jordbruk
Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket – för effektivt beslutsfattande (VESA)
Ökade inkomster för jordbrukarhushåll?

Livsmedel

Att styra jordbruksproduktion med efterfrågan – exemplet mejeriprodukter
Effekter av handelns egna märkesvaror
Ekonomiska effekter av att avveckla det obligatoriska svenska salmonellakontrollprogrammet
Ekonomiska styrmedel för hållbar privatkonsumtion
Hur påverkar EU:s fiskeavtal exporten från afrikanska länder?
Privata standarder och internationell handel
Upptäckt av sjukdomsfall för zoonoser
Vad händer när utvecklingsländer förlorar handelsförmåner?

Fiske

Att samexistera med rovdjur - säl och fiske
Bag-limits för fritidsfiskare i västra Östersjön
Fiska för ett renare hav – kan yrkesfisket minska övergödningen i Östersjön?
Fiske och klimat – hur ska vi hantera bränslesubventioner till fisket?
Kan levande fiskehamnar locka turister?
Kostnader för sälskador i yrkesfisket
MSC-märkning och priser på torsk – effekter av att ta bort en certifiering
Odling av alger till havs – nytta och kostnader
Skrotningsstöd och individuella överförbara kvoter – två vägar för att minska kapaciteten i fisket
Sysselsättning i nordiskt kustfiske
Vad kan vi lära av ITQ i andra nordiska länder?

Landsbygd

MULTAGRI: Landsbygdsutveckling genom styrning av multifunktionell markanvändning
Påverkar utbyggnaden av bredband skolprestationer?