Om Agrifood Economics Centre

AgriFood Economics Centre är en brygga mellan forskarvärlden och den praktiska politiken. I en komplex och föränderlig värld ger vi beslutsfattare stöd med vetenskapligt underbyggda och oberoende analyser av aktuella frågor. Grunden i verksamheten är policyrelevans, tillförlitlighet och objektivitet.

AgriFoods verksamhet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, påbörjat den 1 januari 2009. Regeringen har beslutat att de båda universiteten ska utföra analyser och utvärderingar som berör jordbruk, fiske, livsmedel och landsbygd. Verksamheten finansieras av ett särskilt anslag på tio miljoner kronor från Näringsdepartementet.

Arbetet omfattar kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling. Perspektivet är såväl svenskt som internationellt. Mottagare är främst Näringsdepartementet men även andra departement, myndigheter och organisationer.

En stor del av analyserna inom anslagsramen är egeninitierade, vilket ger oss frihet att gripa an även politiskt känsliga frågor. Analysarbetet förankras på Näringsdepartementet i en årlig projektplan. Avslutade projekt redovisas i seminarieform på departementet eller hos berörda myndigheter. Våra analyser presenteras även i Policy Briefs som vänder sig till beslutsfattare, myndigheter och en intresserad allmänhet. Rapporterna är ofta skrivna på svenska. Våra Working Papers vänder sig till en mer vetenskaplig publik och publiceras också i vetenskapliga tidskrifter.

Personalen är anställd antingen vid SLU i Uppsala eller vid Lunds universitet. De som hör till SLU leds av en avdelningschef och ingår som en avdelning vid Institutionen för ekonomi. Vid Lunds universitet är verksamheten organiserad som ett institut, Institutet för Livsmedelsekonomisk analys, och leds av en föreståndare. Till övervägande del består personalen av disputerade ekonomer. Den fasta personalen är cirka 10 personer, men om projektanställningar inkluderas uppgår personalstyrkan vanligtvis till cirka 15 personer.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg