AgriFood-Policy Brief 2016:3

Stöd till lantbruket för ett renare hav?


Authors: Martin Nordin  Erik Grenestam 


In Swedish only.

Övergödningen av Östersjön orsakas till stor del av näringsläckage från lantbruket och för att minska läckaget finns ett flertal stöd inom landsbygdsprogrammet. I denna Policy Brief presenteras resultat från en studie som använder en unik metod för att studera effekterna på näringsläckaget av dessa stöd. Studien finner att:

  • Stödet för anläggning och restaurering av våtmarker är det miljöstöd som är mest effektivt.
  • Även stöden för fånggröda/vårbearbetning, miljöskyddsåtgärder och värdefulla kulturmiljöer minskar näringsläckaget.
  • Stöden till skyddszoner, ekologisk produktion och naturbetesmarker ökar däremot näringsläckaget.

The results of this Policy Brief are based on the following Working Paper (in English): AgriFood-WP 2016:2.

Authors:


Martin Nordin

Erik Grenestam