AgriFood-Policy Brief 2012:1

Överföring av ängs- och hagmarkers värde


Authors: Carolina Liljenstolpe  Carl-Johan Lagerkvist 


In Swedish only.

Det finns ett samhällsekonomiskt intresse av att veta hur ängs- och hagmarker värderas av allmänheten då finansiella medel inom Landsbygdsprogrammet går till ersättningar för skötsel av dessa. Värderingsstudier kan dock vara både tidskrävande och kostsamma att genomföra. Därför kan det vara av intresse återanvända resultaten från en befintlig studie och överföra värderingen till ett nytt studieobjekt, så kallad ”benefit transfer”. En förutsättning för att detta skall fungera är att likartade objekt värderas ungefär lika högt oavsett var och av vem värderingen görs.

I denna studie testas hur bra ”benefit transfer” från en hagmark till en annan fungerar genom att undersöka hur värderingar av hagmarker med allmänna respektive särskilda värden skiljer sig från en plats till en annan och om detta beror på annat än slumpen. Resultaten från studien indikerar att:

  • Överstämmelsen mellan värdena (och därmed förutsättningarna för benefit transfer) ökar mer om man väljer så likartade objekt som möjligt än om man försöker ta hänsyn till skillnader i individers preferenser för miljö.
  • Det finns tydliga skillnader i värdering av hagmarker med särskilda värden jämfört med allmänna värden. Att förbättra en låg biologisk mångfald i en hagmark med allmänna värden ger högre välfärdsvinst än att förbättra en normalhög biologisk mångfald i en hagmark med särskilda värden.

Authors:

Carolina Liljenstolpe

Carl-Johan Lagerkvist