AgriFood-Policy Brief 2014:3

Kan gårdsstöden sänka arbetslösheten?

In Swedish only.

Stöden inom jordbrukspolitikens första pelare är stora och har som främsta syfte att höja inkomsterna i jordbruket. En förhoppning är att stöden även ska ha en bredare landsbygdspåverkan. Denna Policy Brief undersöker om en regional omfördelning av gårdsstöden har effekter på arbetslöshet och sysselsättning. Vi analyserar 2005-års frikopplingsreform, som i stor utsträckning omfördelade första pelarens stöd från starka till svaga arbetsmarknadsregioner och visar att:

  • I regioner där arbetslösheten var stor samtidigt som omfördelningen av stöden var gynnsam finner vi stora positiva effekter på privat sysselsättning utanför jordbruket.
  • I och med att omfördelningen i stor utsträckning gick från regioner med låg arbetslöshet till regioner med hög arbetslöshet så var nettoeffekten på rikets sysselsättning troligtvis positiv.
  • En omfördelning av stöden med 130 000 kr ger i genomsnitt ett jobb inom privat sektor.

This Policy Brief is based on the following Working Paper (in English): AgriFood WP 2014:3.