SRRMCF - en modell över svenskt yrkesfiske

AgriFoods modellarbete inom fiskesektorn baseras i stor utsträckning på modellen the Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery (SRRMCF) som är ett samarbete mellan AgriFood, Hav- och vattenmyndigheten och Akvatiska Resurser (SLU). Modellen används till att analysera ekonomiska konsekvenser av föreslagna förvaltningsåtgärder. Detta kan vara åtgärder som direkt påverkar fiskemöjligheterna i form av fångstkvoter, redskapsbegränsningar, m.m., men även åtgärder som indirekt påverkar fisket som exempelvis miljöåtgärder. Modellen bygger på att fiskeföretagen är flexibla och kan flytta mellan skilda fisken. Olika förvaltningsåtgärder kommer därför att påverka både det fiske åtgärden fokuserar på, men också indirekt andra fisken där fiskaren väljer att öka eller minska sin ansträngning (effort) som en följd av ändrade regleringar.

Modellen beräknar den optimala samhällsekonomiska fördelningen av fiskeaktiviteter givet de restriktioner som ges av biologiska förutsättningar och förvaltningsbeslut. Exempel på restriktioner är fångstkvoter, fiskesäsonger, redskapsrestriktioner och begränsningar i fiskeansträngning. Modellens struktur bygger på de definitioner av flottsegment och fiskeaktiviteter (métierer) som används inom datainsamlingsförordningen i EUs gemensamma fiskeripolitik. Hela det svenska fisket ingår.

Modellresultaten redovisas i form av fysiska och ekonomiska indikatorer uppdelat på fartygssegment. Detta möjliggör analys av fiskets struktur, exempelvis hur små- respektive storskaligt fiske påverkas av en förvaltningsåtgärd. Exempel på indikatorer är antal fartyg, antal anställda, fiskeansträngning, ekonomiskt utfall, och fångstvolymer för samtliga bestånd.

Ansvariga: Staffan Waldo 

Ansvariga:


Staffan Waldo

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställ-ningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg