Övrig publikation

Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi, Jordbruksverkets utvärderingsrapport 2020:5


Författare: Ida Lovén  Martin Nordin 


Sverige har som mål att 30% av jordbruksmarken skall brukas ekologiskt. Idag är 20% ekologisk och ökningstakten har minskat. För att nå målet behövs mer kunskap om utvecklingen för ekologisk odling och varför ökningstakten har minskat. En orsak till den minskade ökningstakten skulle kunna vara att lönsamheten för ekologisk produktion är låg. I den här rapporten har vi för perioden 2001-2013 analyserat hur ersättningen för ekologisk produktion påverkar gårdars ekonomi och sannolikhet att sluta med ekologisk produktion. Vi undersöker om ekologisk produktion är mera lönsam än konventionell samt hur ekonomin påverkas för olika grupper av ekologiska producenter. Därför att regelverket för ekologisk produktion i stort sett är detsamma idag som för studieperioden bör resultaten i denna rapport kunna appliceras på dagens situation. Vi finner att:

- Ekologisk produktion är mer lönsam än konventionell produktion.

- Det är främst djurgårdar som gynnas ekonomiskt vid en övergång till ekologisk produktion.

- Lantbrukare som ställde om produktionen till ekologiskt tidigt har fått en större förbättring av ekonomin än lantbrukare som ställde om sent.


Liknande publikationer


2023-03-03
AgriFood Rapport 2023:1
Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?
2023-02-28
AgriFood Fokus 2023:2
Jordbruket i kris - när bör staten ge stöd?
2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?

Författare:

Ida Lovén


Martin Nordin