AgriFood Fokus 2022:2

Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?


Författare: Helena Johansson 


Nitrifikationshämmare (NI) är ett preparat som kan appliceras i samband med gödselspridning. Syftet är att minska risken för kväveläckage och utsläpp av lustgas från jordbruksmark genom att fördröja kvävets omvandling i marken. Denna studie ger en översikt av forskningsläget för NI. Flera studier visar att NI kan ge stora reduktioner av kväveförluster vid rätt förhållanden.

Dock finns kunskapsluckor om när NI ger önskvärd effekt i fält och om det fördröjda kvävet istället förloras genom ökad ammoniakavgång. Det är även oklart om riskerna med NI har utvärderats tillräckligt. Användningen av NI har ej fått genomslag i Sverige och är blygsam i andra länder. Hög kostnad i kombination med en osäker effekt på skördens avkastning gör att kostnaden inte självklart kompenseras av en ökad intäkt. Indikationer finns vidare att kostnadseffektiviteten är låg.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?
2022-03-14
AgriFood Policy Brief 2022:2
Fungerar politiken för ett renare Östersjön?

Författare:


Helena Johansson