SLI-WP 2004:1

Decoupling: The concept and past experiences


Författare: Fredrik Andersson 


I denna studie analyseras tidigare litteratur av frikoppling (avlänkning) av jordbruksstöd och praktiska erfarenheter av att frikoppla jordbruksstöd. Med frikoppling aves att bryta den koppling som kan finnas mellan stödbetalningar och produktion. Framför allt har frikoppling blivit intressant i och med att jordbruksprodukter förhandlats inom ramen för WTO i Uruguayrundan. Frihandel inom ramen för WTO innebär att produktionen inte tillåts vara subventionerad. Därför har det blivit intressant för de länder som av olika skäl vill fortsätta att ge inkomststöd till jordbruket att finna stödformer som har minimal eller ingen effekt på produktionen.

Analysen visar på vikten av att skilja mellan indirekta och direkta effekter av jordbruksstöd. Frikoppling innebär att jordbruksstöden betalas ut på ett sådant sätt att de inte stimulerar produktion (de är ”frikopplade” från produktionen) och därför inte påverkar marknaderna för jordbruksprodukter. Stöden har därmed inte några direkta effekter på produktionen.

Tidigare studier har dock visat att det är svårt att fullständigt avlänka stöd från produktionen. Även jordbruksstöd som utbetalas utan krav på att jordbrukaren producerar något kan ha indirekta effekter på produktionens omfattning. Litteraturstudien visar på flera typer av koppling mellan stöd till jordbruket och produktion, utöver direkta effekter. Dessa kan delas in i inkomsteffekter, riskrelaterade effekter och dynamiska effekter. Exempelvis har även stöd baserat på historisk produktion, som gårdsstödet, indirekt effekt på produktionen genom att jordbrukarens investeringsmöjligheter ökar med inkomststödet. Storleken på de indirekta produktionseffekterna är emellertid inte klarlagd än, även om tidigare studier antyder att dessa effekter är begränsade.

Empiriska studier av utvecklingen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik har också visat att även om tidigare reformer inte resulterat i fullt frikopplade stöd så har stöden över tiden blivit allt mer frikopplade.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Fredrik Andersson