SLI-rapport 2004:4

Regional inkomstutveckling och ekonomisk koncentation - med fokus på jordbruket


Författare: Joakim Gullstrand 


EU:s gemensamma jordbrukspolitik handlar i allt mindre utsträckning om produktion av jordbruksprodukter och allt mer om att utveckla landsbygden samt att föra pengar till jordbruket för att stödja jordbrukets inkomster. Stora pengar satsas också i projekt för att uppmuntra företagande och skapa sysselsättning på landsbygden, såväl av gemensamma EU-medel som från den svenska budgeten. Åtgärderna samlas i Sverige inom ett eget politikområde, med målet att åstadkomma en hållbar utveckling på landsbygden, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Betoningen av landsbygden i många olika sammanhang gör att Livsmedelsekonomis-ka institutet (SLI) har funnit det angeläget att analysera förutsättningarna för lands-bygdens utveckling samt de åtgärder som syftar till att stimulera denna utveckling. Nu publiceras de tre första av studierna. De har följande frågor som utgångspunkt.

Behövs en särskild politik och särskilda åtgärder för landsbygden – är landsbygdens utveckling särskilt viktig? Behövs särskilda åtgärder för att utveckla eller bevara verk-samhet på just landsbygden, eller kanske generella åtgärder för att stimulera företa-gande och sysselsättning är tillräckliga, eller tom mer lämpade för att åstadkomma verksamhet på landsbygden? Och ger slutligen, en positiv utveckling av landsbygden en högre tillväxt i landet, total, eller sker den enbart på bekostnad av utvecklingen i andra delar av landet.

Varför skall jordbrukspolitiken ägnas åt att utveckla landsbygden? Kanske landsbyg-dens utveckling påverkas positivt av det finns ett aktivt jordbruk i regionen. Kanske jordbruk tom är en förutsättning för företagande och boende på landsbygden.

I föreliggande studie är huvudsyftet att undersöka sambandet mellan förekomsten av jordbruk och den ekonomiska utvecklingen på landsbygden. Inledningsvis studeras koncentrationsmönster i Sverige sedan början på 1990-talet samt vilka faktorer som har påverkat mönstret. Därefter analyseras specialiseringen i olika kommuner och jordbrukets betydelse och slutligen sambandet mellan förekomsten av jordbruk och inkomsten på kommunnivå.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Joakim Gullstrand

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2004:4 här

Din beställning

Se din varukorg