SLI-rapport 2004:2

EU:s och USA:s livsmedelsbistånd - effekter på lokal produktion och import


Författare: Carl-Johan Belfrage 


Bistånd har givetvis det goda syftet att förbättra situationen i mottagarlandet. Livsmedelsbistånd är inget undantag. Men används det så?

De negativa effekterna av EU:s jordbrukspolitik på u-ländernas möjlighet att producera livsmedel har fått ökad uppmärksamhet i Sverige. Med hjälp av exportbidrag säljs EU:s produkter på export till priser långt under produktionskostnaderna, medan prohibitiva tullar stänger ute billigare livsmedel från andra länder. Politiken medför att svältande människors möjlighet att försörja sig själva med mat försämras – och därmed även deras möjlighet att förbättra sin situation samt att minska fattigdomen i länderna. Det förefaller som om förståelsen för detta samband har ökat.

Livsmedelsbistånd skänks helt utan kostnad för mottagarlandet. Ger livsmedelsbistånd samma effekt som subventionerad export, trots det goda syftet? Kanske är det egentliga motivet till biståndet tom att gynna givarlandet? Det hävdas ofta att livsmedelsbistånd används som förtäckt exportbidrag till givarlandets jordbruksprodukter, dvs. för att stödja priserna på den egna produktionen, eller i syfte att utveckla kommersiell export av egna livsmedel. Frågan har uppmärksammats mer i WTO på senare tid. Ambitionen är att villkor för biståndet skall regleras så att det inte används som exportbidrag och stör lokal produktion eller kommersiell handel.

EU driver denna fråga i WTO och har sedan några år klargjort att mottagarlandets behov skall vara den enda utgångspunkten för livsmedelsbistånd från EU. USA däremot har som ett uttalat syfte att biståndet skall främja en långsiktig och kommersiell export. Märks denna skillnad i syfte och ambition i effekterna av biståndet? I rapporten studerar vi empiriskt sambanden mellan å ena sidan bistånd och å andra sidan produktion och handel. Vi jämför också effekterna av EU:s och USA:s bistånd.

Rapporten har tagits fram gemensamt av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och Livsmedelsekonomiska institutet (SLI). Analysen har gjorts av filosofie doktor Carl-Johan Belfrage, nationalekonomiska institutionen vid Lunds Universitet, som var projektanställd vid SLI för denna studie.

Sieps har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, och studier i europapolitiska frågor, med inriktning främst på områdena statskunskap, juridik, ekonomi och handel. Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata: makt och demokrati, EU:s roll i världen och effekter av EU:s politik.

SLI är en myndighet med uppgift är att göra ekonomiska analyser inom jordbruksoch livsmedelsområdet. Analyserna skall vara vetenskapligt baserade, huvudsakligen ha en samhällsekonomisk inriktning samt avse såväl svenska som internationella frågor. De skall kunna användas som politiskt besluts- och förhandlingsunderlag och öka kunskapen i samhället om de ekonomisk sambandet inom sektorn.

Båda instituten ser som en av sina viktigaste uppgifter att fungera som en länk mellan aktörer i beslutsprocessen och den akademiska världen. Analysen i denna rapport bör kunna öka kunskapen om vilka effekter EU:s och USA:s livsmedelsbistånd har haft. Det är vår förhoppning att den skall kunna fungera som ett kunskapsunderlag för utvecklingen av biståndspolitiken och i WTO-förhandlingarna samt även utgöra ett underlag för debatt.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Carl-Johan Belfrage

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2004:2 här

Din beställning

Se din varukorg