SLI-rapport 2004:1

Svensk livsmedelsexport - analys av vilka som exporterar och vad


Författare: Eva Kaspersson  Joakim Gullstrand  Christian Jörgensen  Ewa Rabinowicz  Jenny Lövbom 


Sedan det svenska inträdet i EU har svensk livsmedelsexport ökat. Livsmedelsindu-strins exportandel har ökat från 12 till 20 procent, vilket dock fortfarande endast mot-svarar en tredjedel av andelen i övrig tillverkningsindustri. Regeringen anser att ex-portandelen för livsmedel bör kunna öka ytterligare och närma sig nivån för övrig in-dustri och gav i början av året flera myndigheter i uppdrag att ta fram ett underlag om livsmedelsindustrin, med inriktning på exportmönster och exportmöjligheter. Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) uppdrogs att analysera ett antal aspekter ut-ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Uppdraget innehåller många olika aspekter på svensk livsmedelsexport, samtidigt som utredningstiden var mycket kort, endast fyra månader. De olika delarna i upp-draget analyseras därför med mycket olika ansats. SLI har prioriterat dels att anpassa pågående projekt så att de kan ge relevant kunskap om svensk livsmedelsindustri och livsmedelsexport, dels givetvis att belysa samtliga delar i uppdraget. Där så har varit möjligt med hänsyn till förutsättningarna har kvantitativa analyser gjorts.

Resultatet rapporterades till regeringen den 1 juni samt presenteras i föreliggande rapport. Delarna i uppdraget och deras olika karaktär, den korta utredningstiden samt de olikheter i angreppssätt och metod som har varit nödvändiga, gör att presentatio-nen inte i alla stycken utgör en sammanhållen rapport.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Eva Kaspersson

Joakim Gullstrand

Bild på medarbetare: Christian Jörgensen. Foto.
Christian Jörgensen

Bild på medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.
Ewa Rabinowicz

Jenny Lövbom

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2004:1 här

Din beställning

Se din varukorg