SLI-rapport 2006:1

Livsmedelssäkerhet - hinder eller möjlighet för u-ländernas export? Exempel: Fisk och skaldjur


Författare: Lena Fredriksson 


Livsmedelsexportens betydelse för samhällsutvecklingen i utvecklingsländerna har ägnats ökad uppmärksamhet under senare tid. Särskilt i samband med förhandling-arna om större handelsavtal, t.ex. inom ramen för WTO, har denna fråga fått en cen-tral roll i förhandlingsarbetet.

I bl.a. detta sammanhang har också betydelsen av kraven på livsmedelssäkerhet och livsmedelsstandarder tilldragit sig ökat intresse. Det har t.ex. hävdats att dessa krav i vissa fall utnyttjats i protektionistiskt syfte för att skydda egen produktion.

Oavsett bevekelsegrunderna för dessa krav kan effekterna för de exporterande ut-vecklingsländerna bli såväl positiva som negativa. Utvecklingsländernas olika förut-sättningar och kravens komplexitet försvårar dock möjligheterna att dra generella slutsatser baserade på en kvantitativ analys. Fallstudier har därför hittills varit den viktigaste grunden för att nå ökade kunskaper om effekterna för utvecklingsländerna av olika krav på livsmedelssäkerhet i den globala handeln med livsmedel. En jämfö-relse av flera fallstudier kan också vara en metod att identifiera generella faktorer av betydelse.

I denna rapport redovisas en ny fallstudie avseende fisk- och skaldjursexporten i Ma-rocko vars resultat också jämförs med tidigare fallstudier för att ge en mer över-gripande bild av hur utvecklingsländerna kan påverkas av standarder för livsmedels-säkerhet.

Rapporten inleds emellertid med en beskrivning av livsmedelsexportens ökande be-tydelse för utvecklingsländerna samt en redogörelse för vikten av produktstandarder. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande diskussion och slutsatser rörande nega-tiva och positiva effekter för de livsmedelsexporterande utvecklingsländerna.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:

Lena Fredriksson