SLI-skrift 2005:3

Ekonomisk integration och prisskillnader på livsmedel - EU-medlemskapets betydelse för prisutjämning


Författare: Christian Jörgensen 


Livsmedelspriser är ständigt i fokus. I Sverige, liksom i andra länder, grundar sig detta till stor del på att maten utgör en väsentlig del av hushållsbudgeten. Ett annat skäl är att det inom EU finns förhoppningar på att den ökade ekonomiska integrationen ska sänka livsmedelspriserna. En ökad konkurrenssituation inom EU som på så sätt förväntas utjämna livsmedelspriserna mellan länderna.

I denna skrift undersöks om det har skett en utjämning av livsmedelspriserna inom EU. Priserna på 46 livsmedelsprodukter i 26 städer studeras under perioden 1990 till och med 2004. Perioden täcker de två senaste utvidgningarna och dessutom införandet av den gemensamma valutan, euron. Det är alltså en period som innehöll viktiga åtgärder för en fördjupad ekonomisk integration i Europa.

Trots den ekonomiska integrationen är prisskillnaderna fortfarande större mellan än inom länder. Denna skillnad är tydlig även då hänsyn tas till att avståndet mätt i kilometer i regel är längre mellan städer som är belägna i olika länder och att kostnaden för livsmedelsdistributionen skiljer mer mellan än inom länder. Studien ger heller inget stöd för att den gemensamma valutan har utjämnat livsmedelpriserna inom EU. Resultaten stöder emellertid att livsmedelspriserna i flera av de nytillkomna medlemsländerna har närmat sig övriga EU.


Liknande publikationer


2022-09-30
AgriFood Policy Brief 2022:4
Mot en miljövänlig växtodling - hur påverkas gårdens ekonomi?
2022-06-07
AgriFood Fokus 2022:4
Mindre här men mer där – problemet med läckage av växthusgaser inom jordbruket
2022-06-07
AgriFood Policy Brief 2022:3
Fördelar med en global klimatskatt för jordbruket

Författare:


Christian Jörgensen