SLI-rapport 2001:5

Ryskt jordbruk - nuläge och framtidsutsikter


Författare: Kristina Hedman 


Ryssland är en stor importör av jordbruksprodukter i Sveriges och EU: s närhet. Traditionellt har Ryssland – och tidigare Sovjetunionen – importerat stora kvantiteter från länder som nu kandiderar till inträde i EU. Ryssland är också en viktig exportmarknad för EU. Efter en utvidgning av EU kan importen från EU öka ytterligare.

Det har gått tio år sedan Sovjetunionen upplöstes. Ännu – efter ett decennium - består det stora importberoendet.

Ryssland har emellertid en stor potential för att öka sin jordbruksproduktion. Om Ryssland skulle öka sin produktion väsentligt och bli självförsörjande eller exportör skulle det påverka förutsättningarna för EU och CAP och även påverka världsmarknaden.

Ett decennium av reformer, privatiseringar, omstruktureringar och av decentralisering av makten har passerat. De förändringar som berör jordbruket som startade efter Sovjetunionens sönderfall bör givetvis öka effektiviteten i det ryska jordbruket och därmed möjligheterna att utnyttja denna potential. Men hur fortskrider denna process?

Hur ser förutsättningarna och framtidsutsikterna ut? Det passerade decenniet präglas av förändringar av omvälvande karaktär, av politiska och administrativa maktförskjutningar, av ekonomisk instabilitet, oro och kriser. Vilka är de ekonomiska, administrativa, sociala och politiska förutsättningarna för ökad produktion av jordbruksprodukter idag? Kommer situationen i Rysslands jordbruk att förbättras väsentligt under nästa decennium? Skulle Rysslands tradition som importör brytas om den ekonomiska situationen i landet förbättrades? Och har landet komparativa fördelar i någon del av jordbruksproduktionen?

Detta är frågor som vi belyser i denna rapport. Rapporten är ett resultat av ett samarbete med Eugenia Serova, chef för jordbruksavdelningen vid Institute for Economies in Transition i Moskva, som har bidragit med ett värdefullt material om situationen i ryskt jordbruk. Betydelsen av det ryska jordbrukets utveckling för världsmarknaden, EU och CAP är skälet till studien. Vi försöker fånga situationen i dagens ryska jordbruk och de förutsättningar som kan påverka dess utveckling det kommande decenniet.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:

Kristina Hedman

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-rapport 2001:5 här

Din beställning

Se din varukorg