SLI-WP 2006:2

Market Power and European Competition in the Swedish Food Industry


Författare: Fredrik Wilhelmsson 


Studien undersöker huruvida företag inom den svenska livsmedelsindustrin har marknadsmakt och hur den har påverkats av hårdare konkurrens från Europa som en följd av det svenska EU-medlemskapet och genomförandet av den inre marknaden. Dessa frågor besvaras utifrån statistik från cirka 500 företag under perioden 1990–2002. Resultaten visar att företagen inom livsmedelsindustrin har en viss marknadsmakt men skillnaderna mellan olika branscher inom livsmedelsindustrin är betydande. Vidare har ökad konkurrens från utlandet reducerat företagens marknadsmakt inom de branscher i livsmedelsindustrin som var skyddade från utländskkonkurrens via tullar och icke-tariffära handelshinder innan det svenska EU-inträdet 1995.

Kontaktperson för frågor om detta Working Paper: Ewa Rabinowicz


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Fredrik Wilhelmsson