SLI-Rapport 2006:5

Competitiveness in the Agricultural Sector of Bosnia and Herzegovina


Författare: Ewa Rabinowicz  Sabahudin Bajramovic  Sophia Davidova  Malin Pettersson 


SLI har fått i uppdrag av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, att analysera det bosniska jordbrukets konkurrenskraft. Studien består dels av en beskrivning av nuläget och konkurrenskraften inom jordbrukssektorn i Bosnien-Hercegovina, och dels en djupare analys av tre identifierade nyckelprodukter; mjölk, hallon och paprika. Jordbrukssektorn har visat en långsam återhämtning under de tio år som gått sedan krigets slut. Landet har alltid varit nettoimportör av livsmedel och jordbruksprodukter, men handelsunderskottet har aldrig varit större än det är nu. Bosnien-Hercegovina är ett land vars förutsättningar med hög sannolikhet kommer att fortsätta förändras den närmaste tiden. Det är därför relevant att studera den potentiella konkurrenskraften för viktiga jordbruksprodukter. Det har i föreliggande studie gjorts med hjälp av det s.k. DRC-måttet (Domestic Resource Cost ratio), där alternativkostnaden för de inhemska produktionsfaktorerna jämförs med det värde de skapar. Resultaten visar att såväl paprika- som mjölkproduktion har potentiell internationell konkurrenskraft. Den privata lönsamheten är också god inom de båda produktionsgrenarna. Hallonproduktion visar däremot vare sig privat eller internationell lönsamhet när kostnaden för arbetet inkluderas i beräkningarna.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Ewa Rabinowicz

Sabahudin Bajramovic

Sophia Davidova

Malin Pettersson

Beställ publikationen

Alla publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans

Beställ SLI-Rapport 2006:5 här

Din beställning

Se din varukorg