AgriFood-Övriga publikationer

Certifiering, konkurrens och handel


Författare: Anna Andersson  Joakim Gullstrand 


Certifiering av livsmedel är ett svar på ökad efterfrågan på trovärdig produktinformation. Idag används certifiering t.ex. för att signalera att en vara är producerad enligt särskilda hygienkrav. I rapporten analyseras om och hur frivillig certifiering av livsmedel påverkar konkurrens och internationell handel. Dessutom ges en allmän beskrivning av de typer av frivillig certifiering som finns.

Slutsatsen är att frivillig certifiering av livsmedel kan leda till både positiva och negativa effekter på konkurrensen. Vilka effekter som dominerar beror på utformningen av certifieringsstandarden, marknadens initiala konkurrenssituation och hur kunskap om certifieringen förmedlas. För att de positiva effekterna ska överväga krävs 1) att alla producenter har samma möjligheter att bli certifierade, 2) en väl fungerande initialkonkurrens i utbudskedjans alla led, och 3) köpare som känner till certifieringen och förstår dess innebörd.

Empiriska studier tyder på att dessa tre förutsättningar inte alltid föreligger, vilket gör att certifiering kan påverka konkurrensen negativt. Frivillig certifiering tenderar dessutom att missgynna marknadens svagare aktörer,d.v.s. små producenter, eftersom dessa har relativt sett högre kostnader för certifieringen än vad större producenter har.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:


Anna Andersson

Joakim Gullstrand