AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 - huvudrapport


Författare: Eva Kaspersson  Ewa Rabinowicz 


Denna rapport utgör avrapporteringen av halvtidsutvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013 i enlighet med rådets förordning och uppdrag till SLU enligt regeringsbeslut. I arbetet har en rad forskare från SLU och även från andra universitet deltagit, se de s.k. axelrapporterna. Dessutom har en engelsk kortrapport sammanställts av halvtidsutvärderingen. Materialet kan också, förutom här, laddas ner i sin helhet från Landsbygdsdepartementets hemsida.

Det underlag som slutsatser och rekommendationer i huvudrapporten bygger på finns i de fyra axelrapporterna. Dessa är:

  • Axel 1 – utvärdering av åtgärder för att förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruk. Ansvarig: Helena Hansson, Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala, 2010.
  • Axel 2 – utvärdering av åtgärder för att förbättra miljön och landskapet. Ansvariga: Eva-Lotta Pävio, Institutionen för ekonomi och Jörgen Wissman, Centrum för biologisk mångfald och Helena Andersson, Institutionen för mark och miljö, alla vid SLU Uppsala, 2010.
  • Axel 3 – utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden. Ansvariga: Helena Hansson, Institutionen för ekonomi, SLU och Cecilia Waldenström, Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala, 2010.
  • Axel 4 – utvärdering av Leader. Ansvarig: Cecilia Waldenström, Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala, 2010.

Länkar till pdf-filer


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Eva Kaspersson

Bild på medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.
Ewa Rabinowicz