AgriFood-WP 2011:2

Lokalisering och konkurrens inom dagligvarumarknaden


Författare: Christian Jörgensen 


Konkurrenssituationen i livsmedelskedjan har uppmärksammats av både EU-kommissionen och Jordbruksdepartementet. Det finns en oro för att en allt för koncentrerad marknadsstruktur kan vara negativ för jordbruket i form av lägre avräkningspriser och för konsumenterna i form av färre valmöjligheter och högre priser i butik. Regeringen har därför gett Konkurrensverket i uppdrag att genomföra en granskning av konkurrensen i hela livsmedelskedjan, d.v.s. från jordbruket till och med butiken. Konkurrensverket har i sin tur gett AgriFood Economics Centre i uppdrag att bistå verket i arbetet.

Uppdraget till AgriFood består av fyra delprojekt, och detta Working Paper är kopplat till det tredje av dessa:

 1. ”Konkurrens och makt i den svenska livsmedelskedjan” beskriver den strukturella utvecklingen och konkurrenssituationen i kedjan och gör framskrivningar om utvecklingen. En fråga är i vilken grad den ökade koncentrationen i dagligvaruhandeln påverkar maktförhållandet mellan producentled och försäljningsled.(Läs mer)
  Ansvariga: Joakim Gullstrand, Kostas Karantininis, SLU/Köpenhamns universitet och Karin Olofsdotter, Lunds Universitet
 2. ”Pristransmission inom den svenska livsmedelskedjan” analyserar empiriskt hur förändringar i jordbrukarnas avräkningspriser avspeglas i konsumentpriserna. En intressant fråga är om prishöjningar i producentledet har en tendens att slå igenom i större utsträckning än prissänkningar i försäljningsledet.(Läs mer)
  Ansvariga: Joakim Gullstrand och Morten Persson
 3. ”Lokalisering och konkurrens inom dagligvarumarknaden” beskriver prisbildningen på butiksnivå. Här studeras hur olika typer av livsmedelsbutiker konkurrerar med varandra och hur olika kedjor och butikskoncept bildar lokala marknader.
  Ansvarig: Christian Jörgensen
 4. ”Den svenska lantbrukskooperationen” studerar den lantbrukskooperativa företagsformens betydelse för konkurrenssituationen inom livsmedelskedjan.(Läs mer)
  Ansvarig: Jerker Nilsson, SLU

Konkurrensverket redovisade sitt uppdrag till regeringen i april 2011.


Liknande publikationer


2019-03-06
AgriFood-Policy Brief 2019:4
Lönar sig det svenska kontrollprogrammet för salmonella?
2019-01-25
AgriFood Policy Brief 2019:2
Är certifierade livsmedel lättare att exportera?
2018-04-27
AgriFood Policy Brief 2018:3
Påverkar egna märkesvaror priserna på livsmedel?

Författare:


Christian Jörgensen