AgriFood-WP 2013:2

How to combine high sunk costs of exporting and low export survival?


Författare: Joakim Gullstrand  Maria Persson 


Studien undersöker skillnader i företagens exportbeslut på olika marknader. Syftet är att förklara motsättningen mellan betydelsen av fasta kostnader för att exportera (t.ex. marknadsförings- eller distributionskostnader) och att man de facto finner att exportflöden ofta är väldigt kortlivade. Om fasta kostnader för att exportera är höga borde exporten vara under en längre tid. För det första illustreras hur företagens exportbeslut kan påverkas av om fasta kostnader för att exportera fördelas på många länder och/eller produkter. I denna del understryks skillnaden mellan perifera marknader och kärnmarknaden (dvs. den mest betydelsefulla marknaden för företagets export). Eftersom fasta exportkostnader i större utsträckning kopplas till kärnmarknaden bör företagen vara mer benägna att lämna de perifera marknaderna. För det andra används detaljerad information om företagens exportbeslut inom den svenska livsmedelskedjan mellan 1997 och 2007 för att undersöka empiriskt om exportbesluten ser olika ut för företagens olika marknader. Resultaten från denna analys visar stora skillnader mellan de marknader som är perifera och kärnmarknaden. Exportflödena till de perifera marknaderna har en kortare livslängd. Slutsatsen är därmed att den empiriska motsättningen mellan det faktum att betydelsefulla fasta exportkostnader bör leda till trögrörliga exportflöden och det faktum att många exportflöden är mycket kortlivade kan förklaras av att företagen tar olika beslut beroende på om marknaden är perifer eller inte.


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Joakim Gullstrand

Maria Persson