Övriga vetenskapliga publikationer

The Market for Tractors in the EU: Price Differences and Convergence (Factor Markets Working Paper no.35)


Författare: Christian Jörgensen  Morten Persson 


Inköp av traktorer är den enskilt största utgiftsposten för lantbrukare inom EU och motsvarar ungefär en tredjedel av investeringarna i jordbruksmaskiner. På en EU-gemensam marknad borde traktorpriserna bli allt lägre och samtidigt utjämnas mellan medlemsländerna. Bristande konkurrens och administrativa handelshinder har emellertid tidigare uppmärksammats och denna studie använder därför traktorpriser i sju EU-länder för att undersöka hur den gemensamma marknaden för traktorer fungerar.

Studien visar att priset på en enskild traktormodell kan variera stort mellan de sju länderna, vilket motsäger att EU:s marknad är gemensam. Samtidigt reduceras stora prisskillnader mellan länder inom en relativt kort tidsperiod. Det senare visar därför på att EU:s traktormarknad kan karakteriseras som mer gemensam än många andra internationella varumarknader. Till sist visar resultaten att en del av prisskillnaden, cirka sex procent av försäljningsvärdet, kan förklaras av transportkostnader mellan länder och att prisskillnader också finns inom länder. Även om priset varierar mindre inom än mellan länder finns det belägg för att marknadsmakt orsakar prisskillnader även inom länder.


Liknande publikationer


2021-09-10
AgriFood Policy Brief 2021:7
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
2021-03-01
AgriFood Policy Brief 2021:6
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
2021-02-16
AgriFood Policy Brief 2021:5
Brist på stallgödsel – ett problem för ekologisk odling?

Författare:


Christian Jörgensen

Morten Persson