Övriga vetenskapliga publikationer

Agricultural Credit Market Institutions: A Comparison of Selected European Countries (Factor Markets Working Paper no. 33)


Författare: Kristina Hedman Jansson  Ewa Rabinowicz  Carl-Johan Lagerkvist  Chelsey Jo Huisman 


En effektiv kapitalmarknad är en förutsättning för att driva ett välfungerande lantbruksföretag. Utan tillgång till kapital kan inte nödvändiga investeringar göras. När tillgången på kapital är lägre än det upplevda behovet i en sektor sägs denna vara kreditransonerad, vilket kan vara ett problem om investeringar som är lönsamma inte kan genomföras. Problemet kan förekomma i alla branscher, och frågan är om jordbrukssektorn fungerar annorlunda än andra sektorer.

I detta WP studeras kreditmarknaden för jordbruket i ett antal europeiska länder. Studien bygger på en enkät till ekonomiska experter i respektive land. Studien visar att kreditregleringen är generell, utan särskilda bestämmelser för jordbrukssektorn. Dock stödjer flera länder jordbrukskrediter i olika former, vilket indikerar att regeringarna anser att det finns brister på den allmänna kreditmarknaden som drabbar jordbruksföretag. De vanligaste förklaringarna till att en låneansökan avslås är relaterade till lönsamhet och jordbrukarens situation. Personliga egenskaper som utbildningsnivå eller brist på erfarenhet spelar mindre roll. För att få en uppfattning om tillgången på krediter har kvoten lån i förhållande till tillgångars värde (LTV) beräknats och den ger anmärkningsvärt låga värden för Polen och Slovakien. För övriga länder var det beräknade värdet lägre än vad de ekonomiska experterna förväntade sig. Detta kan betyda att kreditransonering i jordbruket förekommer i några av de studerade länderna. Samtidigt bedömde de ekonomiska experterna jordbruksföretagens möjlighet att få lån som högre än den för andra små landsbygdsföretag, vilket skulle kunna innebära att de senare också kreditransoneras.

Projektet har finansierats av EU:s sjunde ramprogram och ingår i det paneuropeiska forskningsprojektet ”Factor Markets - Comparative Analysis of Factor Markets for Agriculture across the Member States”. Mer om forskningsprojektet finner ni på http://www.factormarkets.eu/home


Liknande publikationer


2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil
2023-06-01
AgriFood Fokus 2023:6
Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser
2023-04-11
AgriFood Rapport 2023:2
Ökad produktivitet i jordbruket - hur påverkas miljön?

Författare:

Kristina Hedman Jansson

Bild på medarbetare: Ewa Rabinowicz. Foto.
Ewa Rabinowicz

Carl-Johan Lagerkvist

Chelsey Jo Huisman