AgriFood-Rapport 2013:2

Private standards - leveling the playing field for global competition in the food supply chain?


Författare: Cecilia Carlsson  Helena Johansson 


Skillnader i nationell lagstiftning kan påverka företagens internationella konkurrenskraft. Exempelvis sägs ofta EU:s hårda krav på djurskydd och miljöhänsyn resultera i extra kostnader för EU-producenter som konkurrerar på den globala marknaden. På senare år har dock detaljhandeln och livsmedelsföretagen börjat ställa krav på sina leverantörer genom privata standarder. Kraven ställs på producenter både inom och utanför EU och kan, om de används i hög utsträckning, bli de facto obligatoriska för leverantörer.

Denna studie undersöker i vilken utsträckning privata standarder bidrar till att skapa mer likvärdiga förutsättningar för global konkurrens inom livsmedelskedjan genom att utjämna skillnader i produktionsvillkor i olika länder.

Studien visar att detaljhandeln och livsmedelsföretagen ställer krav på djurvälfärd, miljöhänsyn och arbetsvillkor på importerade livsmedel. Privata standarder minskar därmed skillnaderna i villkor mellan länder, vilket innebär att kraven på inhemskt producerade varor och import är mer lika än nationell lagstiftning visar. Företagens användning av privata standarder utgör dock ett komplext nätverk av krav, vars innehåll och stringens varierar. Skillnaderna i villkor utjämnas därför i olika stor utsträckning beroende på vilken standard som används.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-10-31
AgriFood Fokus 2023:9
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil

Författare:

Cecilia Carlsson

Bild på medarbetare: Helena Johansson. Foto.
Helena Johansson