AgriFood-Övrigt

Nordic fisheries and aquaculture: Socio-economic importance of nitrogen nutrient load in the environment, TemaNord 2017:504

Författare: Max Nielsen  Ayoe Hoff  Rasmus Nielsen  Staffan Waldo  Cecilia Hammarlund  Valerio Bartolino  Frank Asche  Jay Abolofia 

Den här rapporten handlar om hur samhällsnyttan från nordiska fisken och vattenbruk påverkas av utsläpp av näringsämnen och de politiska styrmedel som avser att minska utsläppen. Rapporten innehåller två fallstudier om hur fisket påverkas av kväveutsläpp. Den första handlar om danskt och svenskt torskfiske i Västra Östersjön och den andra om odling av lax i Bokniafjorden i Norge.

Resultaten visar bland annat att lönsamheten i danskt och svenskt torskfiske i Västra Östersjön inte påverkas nämnvärt av kvävehalterna i Östersjön. Fiskeripolitiska åtgärder som minskat fisketryck kan däremot ha stor effekt. Det finns heller inget som tyder på att lönsamheten i norska laxodlingar i Bokniafjorden påverkas i någon större utsträckning av mängden näringsämnen.

Resultaten från studierna presenterades i en nordisk arbetsgrupp med titeln: ”Environmental challenges and regualtion, with focus on nitrogen” där även inbjudna talare diskuterade betydelsen av näringsämnen och betydelsen av miljöåtgärder för nordiskt fiske och vattenbruk. Diskussionen från arbetsgruppens möte sammanfattas i rapporten.

Författare:

Max Nielsen

Ayoe Hoff

Rasmus Nielsen


Staffan Waldo


Cecilia Hammarlund

Valerio Bartolino

Frank Asche

Jay Abolofia