AgriFood-Policy Brief 2018:7

Större utrymme för burfiske – är det lönsamt?

På den svenska västkusten fiskas havskräfta med både trål och bur. För att burfisket ska kunna expandera måste det tillgängliga området för burfiske utvidgas. Vi analyserar hur kräftfisket skulle påverkas på lång sikt av en sådan utvidgning och finner att:

  • Antalet fiskare som använder bur skulle öka och antalet små trålare minska.
  • Utvidgningen ger en omfördelning av ekonomiska värden mellan olika segment till nackdel för små trålare och till fördel för burfiskare.
  • Vinsterna i kräftfisket skulle totalt sett öka eftersom burfisket är mer lönsamt än trålfisket.

Resultaten i denna Policy Brief baseras på AgriFood Working Paper 2018:4 Economic effects of reduced bottom trawling – the case of creel and trawl fishing for Nephrops in Sweden.