Publicerade artiklar

Estimation of parameters of constrained optimization models (New developments in computabele general equilibrium analysis for trade policy vol.7, pp 1-26).

Författare: Torbjörn Jansson  Thomas Heckelei 

För att skatta parametrar i optimeringsmodeller med restriktioner på ett konsistent sätt så räcker ofta inte befintliga ekonometriska metoder. Författarna lyfter fram tre problem som är vanliga i detta sammanhang, och föreslår lämpliga lösningar. Problemen som anförs är: (i) karaktären av två-nivå-optimeringsproblem, (ii) obestämbarhet, och (iii) härledning av estimatens statistiska egenskaper. Lösningarna som föreslås inkluderar numeriska simulationsmetoder och Bayesianska metoder för att utnyttja flera olika informationskällor. De föreslagna metoderna är användbara även för att hantera problem som brukar uppstå inom handelsanalys, såsom skattning av spatiella jämviktsmodeller och balansering av datamatriser.

Författare:


Torbjörn Jansson

Thomas Heckelei