Övriga vetenskapliga publikationer

Fish and Ships in the Baltic Sea – Prices, Demand and Management

Författare: Cecilia Hammarlund 

Avhandlingen diskuterar olika aspekter av marknaden för fisk i Östersjön. Det första kapitlet introducerar ämnet och diskuterar varför marknaden för fisk är intressant och särskilt varför förstahands-marknaden för fisk kan användas för att få nya insikter om hur regleringar och naturliga variationer kan förändra förutsättningarna för fiske.

Priser på olika egenskaper hos Östersjötorsk är ämnet för det andra kapitlet. Resultaten visar att stor och högkvalitativ torsk har högre kilopriser än torsk som är liten och av medelkvalitet samt att prisskillnaderna har ökat över tiden. Det visar också att kvantiten torsk med olika egenskaper påverkar priserpremierna för egenskaperna. Resultaten kan användas för att analysera hur fiskarnas intäkter påverkas när sammansättningen av den torsk som landas förändras.

Det tredje kapitlet handlar om effekterna på fiskarnas förhandlingsmakt när kvartalskvoter ersattes med årskvoter i det svenska Östersjöfisket 2011. Resultaten visar att priserna har ökat något efter reformen, något som beror på att fiskare har fått ökad förhandlingsmakt gentemot uppköpare.

Slutligen tar det sista kapitlet upp det småskaliga sillfisket i Öresund, detta fiske är inte inkluderat i det pelagiska systemet med individuella överförbara fiskekvoter. Huvudslutsatsen är att det är viktigt att ha andra institutioner som fungerar när ett fiske lämnas utanför ett system med individuella överförbara fiskekvoter.

Författare:


Cecilia Hammarlund