Informationsinsatser för minskad klimatpåverkan inom jordbruket

Det finns en rad åtgärder som jordbrukare kan vidta för att minska jordbrukets klimat- och luftpåverkan och ökad kunskap bland jordbrukare om sådana åtgärder förväntas leda till minskade utsläpp. Idag finns flera styrmedel och rådgivningsprogram som syftar till att förbättra informationen till jordbrukarna om möjliga klimatåtgärder. Det finns emellertid en bristande kunskap om vilka som tar del av rådgivningsinsatserna och vilka klimatåtgärder som de sedan genomför.

Syftet med projektet är att bidra till att fylla denna kunskapslucka. Studien sammanställer befintliga beskrivningar och resultat av gjorda informationsinsatser och utvärderar informationsåtgärderna med hjälp av intervjuer av rådgivare och jordbrukare. Resultaten kan ge en bättre förståelse för om, och i så fall hur, dagens informationsstyrmedel skulle kunna förbättras.

Projektet genomförs på uppdrag av Naturvårdsverket och ska avslutas i början av 2022.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods och gamla SLI:s publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg