Publicerade artiklar

Willingness to pay and QALYs: What can we learn about valuing foodborne risk? (publicerad i Journal of Agricultural Economics, i tryck)


Författare: Henrik Andersson  James Hammitt  Kristian Sundström 


Denna artikel undersöker värdet av att minska livsmedelsburna risker. Tidigare forskning kring värdering av hälsorisker har dominerats av studier av dödlighetsrisk. Men i de flesta fall leder inte livsmedelsburna sjukdomar till dödsfall, och därför fokuserar denna artikel på individers preferenser för att minska risken för att bli sjuka. Vi uppskattar ett värde på ett statistiskt sjukdomsfall som överensstämmer med tidigare resultat inom litteraturen. Vi undersöker också hur betalningsvilja (WTP) varierar med den förväntade förändringen av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) och uppskattar WTP per QALY. Vi finner att betalningsviljan ökar mindre än proportionellt med en förändring i QALY. Men våra resultat tyder också på att respondenterna kan ha funnit det svårt att utvärdera sammansatta risker för både sjuklighet och dödlighet.


Liknande publikationer


2022-10-07
AgriFood Policy Brief 2022:5
Mat som påverkar klimatet - vad vill konsumenterna veta?
2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?

Författare:

Henrik Andersson

James Hammitt


Kristian Sundström