Publicerade artiklar

Managing soil natural capital: a prudent strategy for adapting to future risks. Annals of Operations Research, s.1-25.


Författare: Mark Brady  R.-G. Cong  Mette Termansen 


Rationella jordbrukare försöker undvika stora förluster. Det är därför särskilt viktigt för jordbrukare att kunna anpassa sig till framtida klimatförändringar och förändrade energipriser.

Maskar, insekter, svampar och bakterier som lever i marken skapar ekosystemtjänster som är basen för markens bördighet, exempelvis genom att bevara näring, motverka skadedjur och reglera mängden vatten i åkermarken. Organismerna i marken kan därför ses som markens naturliga kapital. Förvaltningen av åkermarkens naturliga kapital har visat sig vara viktig för att öka vinsterna och minska riskerna när det gäller jordbruksproduktion.

Syftet med denna artikel är att utvärdera om det naturliga kapitalet kan förvaltas så att risken för särskilt stora förluster minskar (t.ex. genom att undvika produktionsbortfall vid torka). Vi finner att jordbrukare kan minska risker i allmänhet men även minska risken för riktigt stora förluster genom att hushålla med det naturliga kapitalet. En jordbrukare som är mån om att undvika framtida risker bör därför beakta effekterna på det naturliga kapitalet av dagens skötsel av åkermarken.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:


Mark Brady

R.-G. Cong

Mette Termansen