Mark Brady, Docent

utredare

Mark Brady är docent i naturresurs- och miljöekonomi vid SLU med inriktning på ekologisk-ekonomisk modellering. Mark arbetar främst med struktur- och miljöeffekter inom jordbruket samt med konsekvensanalyser av jordbrukspolitiken. För analyser av jordbrukssektorn använder Mark bland annat AgriPoliS-modellen som han också fortlöpande vidareutvecklar.


Cost-effective biodiversity conservation with organic farming - spatial allocation is key. Biological conservation, vol. 294, 110624
Modelling forests as social-ecological systems: A systematic comparison of agent-based approaches, Environmental Modelling & Software
Agent-Based Life Cycle Assessment enables joint economic-environmental analysis of policy to support agricultural biomass for biofuels, Science of The Total Environment, vol 916
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?
The Helsinki Convention’s agricultural nutrient governance: how domestic institutions matter, Journal of Baltic Studies
Fungerar politiken för ett renare Östersjön?
Ekologisk odling för mer biologisk mångfald - var får man mest för pengarna?
Ekologisk kompensation - Upptag och integrering bland svenska aktörer och kvantifiering av de samhällsekonomiska effekterna, Rapport 7008, Naturvårdsverket
Optimizing Species Richness in Mosaic Landscapes: A Probabilistic Model of Species-Area Relationships, Frontiers in Conservation Science 2(57)
Kolinlagring – en försäkring i ett förändrat klimat
Soil carbon insures arable crop production against increasing adverse weather due to climate change, Environmental Research Letters
Cost-effective reduction of nitrogen and phosphorous emissions to the Baltic Sea. WP2 Policy Brief, BONUS TOOLS2SEA.
Promise and performance of agricultural nutrient management in the Baltic Sea countries. WP1 Policy Brief, BONUS TOOLS2SEA
Strengthening the policy framework to resolve lax implementation of the Baltic Sea Action Plan for agriculture, Ambio, 2021
How unnecessarily high abatement costs and unresolved distributional issues undermine nutrient reductions to the Baltic Sea, Ambio, 2021
Lantbrukare vinner på samverkan kring habitatförvaltning, Biodiverse 2: 14-15
Promise and performance of agricultural nutrient management policy: Lessons from the Baltic Sea, Ambio, 2021
A harmonized and spatially explicit dataset from 16 million payments from the European Union's Common Agricultural Policy for 2015. Patterns, 2(4).
Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark: En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys. FORMAS rapport F1:2021
Jordbrukspolitik för att nå FN:s globala mål?
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
Evaluating the contribution of forest ecosystem services to societal welfare through linking dynamic ecosystem modelling with economic valuation, Ecosystem Services volume 39, 101011
Effects of farm type on food production, landscape openness, grassland biodiversity, and greenhouse gas emissions in mixed agricultural-forestry regions, Agricultural Systems, volume 189, April 2021
Modellerade miljöeffekter - för bättre ersättningar till jordbrukare
Payments by modelled results: A novel design for agri-environmental schemes, Land Use Policy, 102: 105230
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
Billions in misspent EU agricultural subsidies could support the sustainable development goals, One Earth 3(2): 237-250
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
Impacts of the EU's Common Agricultural Policy “Greening” Reform on Agricultural Development, Biodiversity, and Ecosystem Services, Applied Economic Perspectives and Policy
Implementing result-based agri-environmental payments by means of modelling (UFZ Discussion Papers 5/2019)
Vikten av att synas - nya verktyg för att värdera ekosystemtjänster
Evaluating the contribution of forest ecosystem services to societal welfare through linking dynamic ecosystem modelling with economic valuation. Ecosystem Services 39, 101011.
Roadmap for Valuing Soil Ecosystem Services to Inform Multi-Level Decision-Making in Agriculture. Sustainability 11, 5285
A suboptimal array of options erodes the value of CAP ecological focus areas
Passive farming and land development: A real options approach. Land Use Policy 80, p. 32-46.
Reformen av CAP 2013 - Lärdomar för en bättre jordbrukspolitik efter 2020
Jordbruk utan produktion – ett hinder för tillväxt?
Improving agricultural pollution abatement through result-based payment schemes. Land Use Policy 77: 209-219.
Ekologiska fokusarealer i samverkan - Utvärdering av effekter på ekosystemtjänster, jordbruk och administration, Naturvårdsverkets RAPPORT 6773.
Impacts of direct payments – Lessons for CAP post-2020 from a quantitative analysis
Is Passive Farming A Problem for Agriculture in the EU?. J Agric Econ, 68: 632-650.
Representation of the Scanian regions GMB and GSS in AgriPoliS and recent model extensions
Report on ecological-economic models and evaluation of effects of ecological intensification on farm income. LIBERATION project Deliverable 5.4
Skyddszoner i jordbruket – betalt för resultat?
Impacts of the CAP’s environmental policy instruments on farm structures, agricultural incomes and public goods, MULTAGRI Policy Brief 02:16
Report on Economic Models Calibrated to Case-Study Landscapes
Optimizing intermediate ecosystem services in agriculture using rules based on landscape composition and configuration indices (publicerad i Ecological Economics)
Samverkan kring habitatförvaltning höjer avkastningen i jordbruket
Managing soil natural capital: a prudent strategy for adapting to future risks. Annals of Operations Research, s.1-25.
Skatt på handelsgödsel – ett billigt sätt att minska övergödningen?
Passivt jordbruk: inlåsning av mark eller bevarande av öppna landskap?
Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling, Rapport från CAPs miljöeffekter, Jordbruksverket, Jönköping. Ra2015:14
Valuing Supporting Soil Ecosystem Services in Agriculture: a Natural Capital Approach
Tjänster från ekosystem – till nytta för både jordbruk och samhälle
Managing soil natural capital: An effective strategy for mitigating future agricultural risks?, Agricultural Systems 129(0): 30-39.
Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020
Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet. CEC Syntes Nr 01. Biologiska institutionen samt Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.
Managing ecosystem services for agriculture: Will landscape-scale management pay? Ecological Economics 99: 53-62.
Vänd skutan mot hållbart fiske, debattartikel i Svenska Dagbladet 20080207
SOILSERVICE: Conflicting demands of land use, soil biodiversity and the sustainable delivery of ecosystem goods and services in Europe. (Soilservice Final Publishable Report).
Joint Production of Food and Wildlife: Uniform Measures or Nature Oases? Environmental and Resource Economics:1-19.
Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Urban and agricultural soils: conflicts and trade-offs in the optimization of ecosystem services. Urban Ecosystems:1-15.
Försäkra jorden? Kapitel 1 i "15 nedslag i klimatforskningen: Dåtid Nutid Framtid", Eds. M. Hall och I. Björck, (Lunds universitet, Lund)
An agent-based approach to modeling impacts of agricultural policy on land use, biodiversity and ecosystem services (Landscape Ecology:1-19)
How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? (PLoS ONE 7(8):e41225)
The Interdependence between Rainfall and Temperature: Copula Analyses (The Scientific World Journal 2012:11)
Disaggregated impacts of CAP reforms
Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet med AgriPoliS – modellen - bilaga 2
Impact of decoupling and modulation in the European Union: A sectoral and farm level assessment
Impact of CAP reform on the environment: some regional results
The Cap and Future Challenges (European Policy Analysis 11 (2009) sid 1-13)
Fixing problems in fisheries – integrating ITQs, CBM and MPAs in management. Marine Policy 33 (2009), 258-263
Impacts of Decoupled Agricultural Support on Farm Structure, Biodiversity and Landscape Mosaic: Some EU Results.
Journal of Agricultural Economics 60(2009) sid 563-585
Jordbruksstöd utan krav på produktion: en bättre politik?
Ekonomisk Debatt 6(2009) sid 57-70
Methodology for including environmental outputs in cost and profit functions
Så löser vi fiskekrisen, Ekonomisk debatt nr 6, 2008.
Evaluation on the impact of Nordic aid schemes in northern Finland and Sweden
Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Några aspekter på en reform av EU:s jordbrukspolitik
Environmental Impacts of Decoupled Agricultural Support: a Regional Assessment
Samhällsekonomiska bedömningar av förändringar i fiskeriförvaltningen
Methodology for Assessing the Regional Environmental Impacts of Decoupling: A Focus on Landscape Values
Överfiske och låga inkomster för fiskare - ett fall av otillräckliga äganderätter, Ekonomisk Debatt 2005:5.
Fiske i framtiden - hur förvalta en gemensam naturresurs?

Telefon

E-post

mark.brady@slu.se

Postadress

AgriFood Economics Centre
att: Mark Brady
Box 7080
220 07 Lund

Besöksadress och paketleverans

AgriFood Economics Centre
Scheelevägen 15 D
223 63 Lund
Medarbetare: Mark Brady. Foto.

Beställ publikationer

Många av AgriFoods publikationer kan beställas kostnadsfritt och med fri leverans.

Länk till samtliga beställningsbara publikationer

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter. Det finns två alternativ:

Via epost

Via RSS

Din beställning

Se din varukorg