AgriFood-Övrigt

Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet med AgriPoliS – modellen - bilaga 2


Författare: Mark Brady 


I bilagan utvärderas effekterna av vissa regionalt riktade landsbygdsstöd (kompensationsbidraget, vallstödet och grundersättningen till naturbetesmark) i Jönköpings och Västerbottens län genom simuleringar med AgriPoliS-modellen. Ersättningarna utvärderas enskilt och tillsammans avseende strukturutveckling (gårdsstruktur, markanvändning och djurhållning), ekonomiskt resultat och jordbrukarfamiljens inkomster, ett öppet och varierat landskap och bevarandet av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Effekterna av ersättningarna visade sig vara starkt additiva.


Liknande publikationer


2020-06-30
AgriFood-Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning
2019-09-19
AgriFood Fokus 2019:3
Kapitalförsörjning på landsbygden och EU:s finansiella instrument
2019-05-02
AgriFood Policy Brief 2019:6
Snabbare bredband – alltid bra eller finns det även negativa effekter?

Författare:


Mark Brady