Övrig publikation

Växtföljders påverkan på inlagring av organiskt kol i jordbruksmark: En systematisk översikt och samhällsekonomisk analys. FORMAS rapport F1:2021


Författare: Henrik Scharin  Magnus Land  Mark Brady 


Genom väl avvägda växtföljder inom jordbruket kan förlusten av organiskt kol i marken minskas. Det är bra både för klimatet och markens bördighet. Vi har undersökt vad vetenskapen säger om vilka grödor och växtföljder som minskar kolförlusterna mest. Vi har även gjort en kostnads-nyttoanalys som visar att värdet på den miljönytta som den ökade kolinlagringen genererar överstiger de kostnader som den ändrade växtföljden innebär. Nyttan av ökad kolinlagring består huvudsakligen av minskad klimatpåverkan från jordbruket samt ett ökat markvärde, men även av en förbättring av havsmiljön som den minskade kväveutlakningen leder till. Kostnaderna utgörs främsta av förlorade intäkter av att inte kunna odla de mest företagsekonomiskt lönsamma grödorna. Eftersom åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam kan ett styrmedel som skapar incitament för jordbrukarna att ändra växtföljden vara motiverat.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:

Henrik Scharin

Magnus Land


Mark Brady