AgriFood-Övrigt

Hur bör gårdsstödet utformas? - Yttrande över Ds 2014:6, gårdsstödet 2015-2020

AgriFood har gett ett yttrande över förslagen till en ny utformning av gårdsstödet 2015-2020 (Ds 2014:6). Här presenteras AgriFoods slutsatser från ett antal analyser om förslagens effekter:

  • Förslagen till de nationella valmöjligheterna behöver förankras i en diskussion om gårdsstödets syfte och kopplas till reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) på lång sikt.
  • Att inte överföra medel från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet strider mot Sveriges långsiktiga ambitioner när det gäller att reformera GJP och skapar ett trovärdighetsproblem.
  • Ett borttagande av gårdsstödet skulle radikalt förbättra möjligheterna för nya lantbrukare att etablera sig. Stöd i form av en klumpsumma är att föredra framför ett extra arealbaserat stöd.
  • Effekten av ett tillfälligt djurbidrag för nöt varierar kraftigt mellan regioner och beror på hur övriga EU-länder agerar. Bidraget skulle inte lösa de långsiktiga lönsamhetsproblemen och kan skapa problem då det ska tas bort i framtiden. Dessutom motverkar det extensifieringen av produktionen som de s.k. förgröningsåtgärderna syftar till. Detta gör det tillfälliga djurbidraget till en tveksam reform.

Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady