SLI-WP 2007:1

Environmental Impacts of Decoupled Agricultural Support: a Regional Assessment


Författare: Mark Brady  Konrad Kellermann  Christoph Sahrbacher  Ladislav Jelinek 


Den nyligen genomförda frikopplingen av det gemensamma jordbruksstödet (CAP) från produktionen är en radikal reform eftersom jordbrukare inte längre är tvingade att producera livsmedel för att få stöd. Av detta skäl är det troligt att produktionen kommer att minska eller att inriktningen förändras. Givet de stora sociala och ekonomiska skillnaderna inom EU kommer effekterna troligen också att variera mellan regioner. Syftet med detta Working Paper är att analysera de långsiktiga miljökonsekvenserna av det frikopplade stödet med fokus på landskapsvärden. Fem representativa regioner har valts för att fånga den stora variationen i EU-25. Utvärderingen gjordes med den spatiala och dynamiska Agricultural Policy Simulator-modellen (AgriPoliS) som vidareutvecklades för detta ändamål. De huvudsakliga indikatorerna som används i utvärderingen är värden av landskapsmosaik och biologisk mångfald, samt som komplement olika indikatorer för föroreningsrisk. Som förväntat varierar effekterna mycket mellan olika regioner och av olika anledningar. Effekterna var minst i de relativt produktiva regionerna, eftersom det mesta av jordbruksmarken här har fortsatt att användas för livsmedelsproduktion. Effekterna var störst i högkostnadsregioner pga. en homogenisering av markanvändningen, vilket påverkade både landskapsmosaiken och den biologiska mångfalden negativt. Andra former av stöd som exempelvis miljö- och nationella stöd tenderar dock att minska de negativa effekterna. De fysiska karaktärsdragen i vissa typer av landskap visade också en tendens att minska effekterna.

Författare:

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady

Konrad Kellermann

Christoph Sahrbacher

Ladislav Jelinek