Publicerade artiklar

How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? (PLoS ONE 7(8):e41225)


Författare: R.-G. Cong  Mark Brady 


I artikeln utvärderas de rådande bidragen som ges inom ramen för EU: s jordbrukspolitik. Bidragen visar sig vara ineffektiva av flera skäl:

  • För det första är EU:s bidragssystem ineffektivt både för att ge inkomststöd till lantbrukarna och för att garantera EU:s livsmedelsförsörjning.
  • För det andra är det irrationellt med utbetalningar som inte är kopplade till prestation och som kan ge negativ miljöpåverkan och minskad social hållbarhet.

Genom ekonomisk modellering kan man se en ‘‘reverse redistribution’’ i det nuvarande skatte- och bidragssystemet. För att hitta ett effektivare och mer rättvist sätt att dela ut stöd, har flera olika bidragssystem undersökts (återbetalningslån, skördeskatt och inkomstberoende lån).


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:

R.-G. Cong


Mark Brady