Publicerade artiklar

An agent-based approach to modeling impacts of agricultural policy on land use, biodiversity and ecosystem services (Landscape Ecology:1-19)


Författare: Mark Brady  Christoph Sahrbacher  Konrad Kellermann  K Happe 


Vi har vidareutvecklat den agent-baserade AgriPoliS-modellen för att kunna simulera hur miljövärden påverkas av förändringar i jordbrukspolitiken. Politiken kan påverka användningen av jordbruksmark och detta får i sin tur effekter på landskapsbilden, biodiversitet och ekosystemtjänster i en region. Alla gårdar som finns i Jönköpings- och Västerbottens län (två marginella jordbruksregioner) är representerade i modellen som är kalibrerad med data från verkliga gårdar. Modellen visar hur brukarens olika individuella val påverkar markpriserna och landskapsbilden (utöver förändringar i produktionen). I denna studie utvärderas konsekvenserna av tre olika utformningar i jordbrukspolitiken för länen i modellen. Landskapsbilden visar sig endast vara känslig för jordbrukspolitiska förändringar i Jönköpings län, medan betydande effekter visade sig för artrikedom och artsammansättning i båda länen. Sambandet mellan livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster visade sig vara otydliga. Resultaten illustrerar också svårigheterna med att åstadkomma landskapsmål genom minimikrav för markskötsel. Givet begränsade resurser för miljöstöd är villkoren för att få jordbruksstöd viktiga för att bevara landskapet i marginella jordbruksregioner.


Liknande publikationer


2023-06-01
AgriFood Fokus 2023:6
Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser
2023-04-11
AgriFood Rapport 2023:2
Ökad produktivitet i jordbruket - hur påverkas miljön?
2023-03-03
AgriFood Rapport 2023:1
Varför är EU:s jordbrukspolitik så svår att reformera?

Författare:

Beskrivningstext
Mark Brady

Christoph Sahrbacher

Konrad Kellermann

K Happe