Publicerade artiklar

An agent-based approach to modeling impacts of agricultural policy on land use, biodiversity and ecosystem services (Landscape Ecology:1-19)


Författare: Mark Brady  Christoph Sahrbacher  Konrad Kellermann  K Happe 


Vi har vidareutvecklat den agent-baserade AgriPoliS-modellen för att kunna simulera hur miljövärden påverkas av förändringar i jordbrukspolitiken. Politiken kan påverka användningen av jordbruksmark och detta får i sin tur effekter på landskapsbilden, biodiversitet och ekosystemtjänster i en region. Alla gårdar som finns i Jönköpings- och Västerbottens län (två marginella jordbruksregioner) är representerade i modellen som är kalibrerad med data från verkliga gårdar. Modellen visar hur brukarens olika individuella val påverkar markpriserna och landskapsbilden (utöver förändringar i produktionen). I denna studie utvärderas konsekvenserna av tre olika utformningar i jordbrukspolitiken för länen i modellen. Landskapsbilden visar sig endast vara känslig för jordbrukspolitiska förändringar i Jönköpings län, medan betydande effekter visade sig för artrikedom och artsammansättning i båda länen. Sambandet mellan livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster visade sig vara otydliga. Resultaten illustrerar också svårigheterna med att åstadkomma landskapsmål genom minimikrav för markskötsel. Givet begränsade resurser för miljöstöd är villkoren för att få jordbruksstöd viktiga för att bevara landskapet i marginella jordbruksregioner.


Liknande publikationer


2020-08-27
AgriFood Policy Brief 2020:6
EU:s politik för ett grönare jordbruk – fungerar den?
2020-08-21
AgriFood Policy Brief 2020:5
Miljöstöd: ett stöd till mer än bara miljön
2020-03-06
AgriFood Rapport 2020:1
Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet
    Författare:
  • Cecilia Larsson 
  • Niklas Boke Olén 
  • Mark Brady 

Författare:


Mark Brady

Christoph Sahrbacher

Konrad Kellermann

K Happe