AgriFood Fokus 2023:9

Att bygga på åkermark – ett hot mot framtida livsmedelsförsörjning?

Bild på åker som tas i anspråk för byggnader. Foto.

Författare: Nils Malmström  Mark Brady 


Kommuner har bestämmanderätt över planprocesser och det finns idag en diskussion om huruvida det byggs för mycket på värdefull åkermark. Överexploatering av jordbruksmark kan bero på att kommuner saknar tillräckliga incitament att beakta markens värde för en tryggad nationell livsmedelsförsörjning i sina beslutsprocesser. För att införliva detta värde i beslutsprocessen kan dagens skydd i miljöbalken behöva kompletteras med ytterligare styrmedel. Det första steget mot ett bättre skydd av jordbruksmarken är dock att fatta beslut om hur mycket mark som behöver bevaras för framtiden, och utifrån det kan ett lämpligt styrmedel utformas.


Liknande publikationer


2023-11-03
AgriFood Rapport 2023:4
Skötsel av naturbetesmarker - hur upplever lantbrukare de krav som ställs?
2023-06-16
AgriFood Fokus 2023:7
Corporate compensation for carbon sequestration in agricultural soil
2023-06-01
AgriFood Fokus 2023:6
Stöd för åtgärder inom jordbruket som minskar utsläpp av ammoniak och växthusgaser

Författare:

Nils Malmström

Bild på medarbetare: Mark Brady. Foto.
Mark Brady