Övriga vetenskapliga publikationer

Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).


Författare: F.T. Vries m.fl.  Mark Brady 


Intensiv markanvändning minskar mångfalden och mängden organismer i marken med konsekvenser för funktionen hos jordar och ekosystemtjänster. Samband mellan organismer och ekosystemprocesser har sällan hittats i fält utan främst i laboratorieförsök. Här visar vi hur skillnader i markens näringskedja pga. markanvändningssystem (intensiv veterotation, extensiv rotation, och permanent gräsmark) påverkar funktionen hos jordar och ekosystemtjänster.

Vi använder fyra länder med olika klimat-och markförhållanden i Europa. Intensiv veterotation minskar biomassan för alla delar i markens näringskedja i alla länder. Näringskedjans egenskaper förklarar kol- och kvävecykler för både olika typer av markanvändning och geografiska områden, och de förklarar dessa cykler bättre än markanvändning. Kolläckage ökar med de delar av näringskedjan som korrelerar med mullhalt, såsom förekomsten av daggmask, svamp och bakterier, och var störst i permanent gräsmark. Däremot förklaras kvävecykler av egenskaper hos näringskedjan som inte är beroende av markanvändning.

Vår kvantifiering av markorganismers bidrag till kol- och kvävecykler i olika markanvändningssystem och geografiska områden visar att markorganismer måste ingå i kol-och kvävemodeller och belyser behovet av att kartlägga och bevara jordarnas biologiska mångfald i hela världen.


Liknande publikationer


2022-05-17
AgriFood Fokus 2022:3
Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
2022-04-27
AgriFood Fokus 2022:2
Nitrifikationshämmare - ett sätt att minska förlusten av kväve från jordbruksmarken?
2022-03-18
AgriFood Rapport 2022:3
Goda råd för att minska klimat- och luftpåverkan - hur fungerar informationsinsatser riktade till jordbruket?

Författare:

F.T. Vries m.fl.


Mark Brady