Övrig publikation

Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning, Havsmiljöinstitutets rapport 2020:3.


Författare: Lisa Björk  Runar Brännlund  Brian Danley  Lars Persson  Jesper Stage  Patrik Söderholm  Staffan Waldo 


Ekosystembaserad förvaltning innebär att sambanden mellan ekosystemens funktioner och mänsklig användning beaktas i förvaltningen. Det växande intresset för ekosystemansatsen har inneburit att behovet av fördjupade samhällsekonomiska analyser fått större uppmärksamhet i fiskförvaltningen, liksom i havs- och vattenförvaltningen i stort.

Den här rapporten syftar till att redogöra för hur samhällsekonomiska analyser kan utformas och användas för att bidra till genomförandet av en ekosystembaserad fiskförvaltning. Rapporten går igenom lagkrav och internationella överenskommelser relaterade till fiskförvaltning som ställer krav på samhällsekonomiska analyser. Rapporten redogör för vanliga samhällsekonomiska metoder och sammanfattar hur samhällsekonomisk analys används för att ta fram beslutsunderlag till fiskförvaltningen idag.

Rapporten illustrerar också hur samhällsekonomisk analys görs i praktiken genom en rad empiriska exempel från både yrkes- och fritidsfisket. Dessa exempel inkluderar frågeställningar som: Hur påverkar en förflyttning av trålgränsen för havskräfta lönsamheten i fisket och vilka fördelningseffekter leder det till? Hur påverkas fiskeflottans sammansättning av bränsleskatter? Vad är den samhällsekonomiska nettokostnaden av att inrätta en fiskefri zon i fritidsfisket? I rapporten diskuteras också hur metoder och analyser kan utvecklas för att bättre kunna ge svar på frågor som aktualiseras i en ekosystembaserad fiskförvaltning. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer för användningen och utformningen av samhällsekonomiska analyser:

  • Använd samhällsekonomisk analys redan vid val och utformning av styrmedel och inkludera strategier för utvärdering av effekter.

  • Använd samhällsekonomisk analys för utvärdering av befintliga styrmedel som underlag för en adaptiv förvaltning.
  • Utveckla vägledningar för att stötta en bredare ansats, en tidigare ingång och ett konsekvent genomförande av samhällsekonomisk analys till stöd för förvaltningsbeslut.

Liknande publikationer


2021-08-26
AgriFood Rapport 2021:2
Fiske i spåren av Covid-19 - en analys av det svenska yrkesfiskets utveckling och tillgång till stöd
2021-02-10
AgriFood Rapport 2021:1
Underutnyttjade arter i svenskt fiske - En ekonomisk analys
2021-01-29
AgriFood Rapport 2020:4
Kan yrkesfisket locka turister? - En analys av hamnarna Skillinge och Träslövsläge

Författare:

Lisa Björk

Runar Brännlund

Brian Danley

Lars Persson

Jesper Stage

Patrik Söderholm


Staffan Waldo