Övrig publikation

Förbättrad konkurrenskraft och tillväxt med hjälp av stöd? Effekter av investeringsstöd och startstöd till vattenbruk och beredningsindustri i havs- och fiskeriprogrammet. Utvärderingsrapport 2022:3, Jordbruksverket.


Författare: Johan Blomquist 


I det svenska havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet för företag att söka stöd för investeringar inom vattenbruk och beredning av fiskprodukter. Syftet med stödet är att främja investeringar som främjar konkurrenskraft, sysselsättning och en hållbar utveckling av sektorerna. Inom vattenbruket ges även startstöd för att underlätta för nya entreprenörer att starta vattenbruksföretag. I denna rapport utvärderas i vilken utsträckning investeringsstöden till vattenbruket och beredningsindustrin har bidragit till att öka konkurrenskraften och tillväxten hos företagen som har fått stöd 2007–2019. Rapporten innehåller även en analys av utvecklingen i vattenbruksföretag som har fått startstöd 2014–2019. För att bedöma företagens konkurrenskraft och tillväxt mäts deras produktivitet, produktionsvärde och sysselsättning.

Utvärderingen visar att investeringsstödet har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ökat produktionsvärde, och inom vattenbruket även genom ökad sysselsättning. Utvärderingen finner dock inga positiva effekter av stöden på företagens produktivitet, varken inom vattenbruket eller beredningsindustrin. Vattenbruksföretagen med startstöd har kommit igång med produktionen och ökat antalet anställda, men utvecklingen ser ut att ha stannat av och legat på en konstant nivå efter år 2016. Det ska dock poängteras att startstödet började beviljas sent under stödperioden och det behövs data från en längre tidsperiod för att kunna avgöra i vilken mån företagen skapar hållbar tillväxt på sikt.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Bild på medarbetare: Johan Blomquist. Foto.
Johan Blomquist