AgriFood-Övrigt

Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states


Författare: Staffan Waldo  Anton Paulrud  Katja Ringdahl  Johan Lövgren  Mikaela Bergenius 


Utifrån teoretiska modeller och empiriska studier av fisket är det möjligt att bilda en grov uppfattning om hur fisket kommer att utvecklas om bestånden och kvoterna i Sverige förändras. För att studera hur olika fiskesegment förväntas utvecklas krävs dock en modell över fisket som integrerat analyserar samtliga relevanta arter.

I denna studie används modellen SRRMCF (Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery). som är utformad för att analysera komplexa samband inom fiskenäringen. I modellen kan fartygen välja mellan olika fisketyper och arter, och vissa fartygssegment består av mycket flexibla fartyg som kan bedriva ett stort antal olika fisketyper. Förändrade förvaltningsåtgärder kan därför ge följdverkningar utanför det fiske som en åtgärd avser.

I studien analyseras ett flertal olika tänkbara scenarier med olika nivåer på kvoterna av sillfiskar och torsk i Östersjön. Studien bidrar på detta vis med kunskap om hur olika förändringar av ekosystemet skulle kunna påverka den optimala sammansättningen av fiskeflottan och dess ekonomiska resultat.

De huvudsakliga slutsatserna från rapporten är att det är mer ekonomiskt lönsamt att fiska på en maximalt långsiktigt hållbart nivå (FMSY) än nuvarande nivå och att det ekonomiska resultatet kan öka ytterligare, med upp till 118 MSEK per år, genom att öka populationen av torsk på bekostnad av minskade populationer av sillfiskar. Resultaten bygger på att alla arter skördas inom uthålliga nivåer.

Rapporten är ett samarbete mellan AgriFood, Hav- och vattenmyndigheten, och Institutionen för Akvatiska Resurser vid SLU.


Liknande publikationer


Namn på publikation Författare
2019-10-02
AgriFood-Policy Brief 2019:10
Att se och uppleva sälar – betydelsen av en turistnäring
2019-07-16
AgriFood-Policy Brief 2019:7
Inkomster i svenskt och nordiskt fiske
2019-07-09
AgriFood Fokus 2019:2
Fiske och säl – en analys av möjligheter till samexistens
    Författare:
  • Åsa Waldo 
  • Maria Johansson 

Författare:


Staffan Waldo

Anton Paulrud

Katja Ringdahl

Johan Lövgren

Mikaela Bergenius