Publicerade artiklar

Estimation of the Expected Change in Domestic Human Salmonella Cases in Sweden in 2010, Given a Hypothetical Relaxation of the Current Salmonella Control Programme (published in PLOS ONE, March 2014, Volume 9, Issue 3)


Författare: Helene Wahlström  Susanna Sternberg-Lewerin  Kristian Sundström  Sofie Ivarsson 


Det svenska salmonellakontrollprogrammet har effektivt reducerat antalet salmonellainfektioner hos både människor och djur. Kostnaderna för programmet har emellertid ökat med tiden, och det har därför föreslagits att kontrollåtgärderna kanske borde minska i omfattning. Syftet med denna studien är att utvärdera effekter på människors hälsa om salmonellakontrollprogrammet ändras i riktning mot de mindre strikta program som förekommer i Danmark och Nederländerna. Data från 2010 används för att illustrera detta. Eftersom officiell statistik för antalet rapporterade fall av salmonella i Europa inte är jämförbar används data från fem olika datakällor för att få jämförbara uppskattningar av exponeringen av salmonella i de tre länderna. Studien visar att antalet rapporterade fall av salmonella i Sverige skulle öka med mellan 900 och 2400 med Danmark som jämförelseland, och med mellan 6400 och 8400 med Nederländerna som jämförelseland. Även om osäkerhet finns är studiens slutsats att antalet inhemska salmonellafall skulle öka avsevärt om kraven i nuvarande kontrollprogram blir mindre strikta.

Resultat från denna artikel finns också presenterade i en kortfattad version på svenska, se AgriFood Policy Brief 2019:4


Liknande publikationer


2021-05-31
AgriFood Fokus 2021:2
Att upphandla ekologisk odling – höga kostnader och en låg träffsäkerhet
2021-04-13
AgriFood Fokus 2021:1
Krav på produktionsmetoder för import - vilka effekter får det?
2020-05-07
AgriFood Policy Brief 2020:3
Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?

Författare:

Helene Wahlström

Susanna Sternberg-Lewerin


Kristian Sundström

Sofie Ivarsson