AgriFood-Övrigt

Ekonomiska konsekvenser av renskötselkonventionen – bilaga till promemorian Frågor kring 2009 års renskötselkonvention (Ds 2016:27)

Renskötselkonventionen från 2009 reglerar svenska samebyars användning av betesmarker i Norge och norska renbetesdistrikts tillgång på mark i Sverige. Konventionen är i dagsläget inte ratificerad, det vill säga inte slutligt rättsligt bindande. I samband med upplåtande av mark till norsk renskötsel kommer enligt förslaget till ny konventionslag i Ds 2016:27 ekonomisk ersättning att utgå från staten till svenska samebyar för förlorad betesmark.

I bilagan analyseras och diskuteras huvudsakligen metoder för att beräkna storleken på denna ersättning och därmed kostnaden som konventionen föranleder staten utifrån förslaget till ny konventionslag. Då renskötselrätten inte går att sälja på marknaden presenteras alternativa metoder för att uppskatta ett marknadsvärde. Vi diskuterar hur ersättningen kan bestämmas genom beräknad nettoavkastning under konventionens giltighetstid om 30 år enligt expropriationsregler.

Bilagan diskuterar också andra kostnader för staten föranledda av konventionen såsom kostnader för stängsel, upprättande av nämnder och ersättning till markägare. Vissa av dessa kostnader har tidigare beräknats i DS:2012:22 och behandlas endast kortfattat i denna bilaga.


Liknande publikationer


2021-02-09
AgriFood Policy Brief 2021:3
Att se skogens alla värden – en samhällsekonomisk analys
2021-01-26
AgriFood Policy Brief 2021:1
Finns det ett samband mellan yrkesfiske och turism?
2020-06-30
AgriFood Rapport 2020:2
Att leva i land och stad - ett djupare perspektiv på inkomstfördelning