AgriFood Fokus 2019:1

Kulturmiljöer i odlingslandskapet – hur kan de bevaras?


Författare: Helena Johansson 


Kulturmiljöer som historiska byggnader, stenmurar, diken och alléer är värdefulla delar av vårt kulturarv. Om miljöerna ska bevaras krävs att ersättningen för skötsel av dem är så pass attraktiv att många väljer att ansluta sig. Förutom nivån på den ekonomiska ersättningen finns en rad faktorer som spelar roll för viljan att ansluta sig, och vissa av dessa kan stimuleras av så kallad nudging.

Denna studie visar att förenkling är centralt samt att det är viktigt att det är lätt-att-göra-rätt för jordbrukaren. Även den sociala normen, dvs. vad andra gör, kan påverka jordbrukarens beslut. Ersättningens nivå är dock även den betydelsefull; med en ersättningsnivå som upplevs som skälig kan andra faktorer för ökad anslutning få större effekt.


Liknande publikationer


2022-12-06
AgriFood Policy Brief 2022:7
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?
2022-02-08
AgriFood Rapport 2022:2
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys

Författare:


Helena Johansson