Övrig publikation

Inkomstutveckling för människor från glesbygd och storstad, Ekonomisk debatt, nr 1 2022


Författare: Martin Nordin  Andreas Bergh 


Analyser av geografiska inkomstskillnader baseras ofta på jämförelser av genomsnittsinkomster i olika delar av Sverige. I denna Ekonomisk Debatt artikel utgår vi stället från ett longitudinellt perspektiv där disponibla inkomster för individer uppväxta i glesbygd respektive storstad följs över tiden. De geografiska inkomstskillnaderna blir då mindre och ökar inte entydigt över tid. Samtidigt syns stora skillnader mellan ”stannare” och ”flyttare”. Individer som lämnar glesbygden håller jämna steg med rikets genomsnittsinkomst. Individer som stannar i glesbygd tappar alltmer relativt rikssnittet. Resultaten visar att storstadens framgångar till stor del beror på inflyttad arbetskraft, vilket nyanserar schablonbilden av dynamiska storstäder och stagnerande landsbygd.


Liknande publikationer


2022-12-06
AgriFood Policy Brief 2022:7
Jobbpolarisering – ett stadsfenomen?
2022-10-18
AgriFood Policy Brief 2022:6
Ett skattesystem som missgynnar företag på landsbygden?
2022-02-08
AgriFood Rapport 2022:2
Fler eller färre vildsvin? – en samhällsekonomisk analys

Författare:


Martin Nordin

Andreas Bergh