Övrig publikation

Effekter av överlåtbara fiskerättigheter på beredningsindustrin


Författare: Elvira Wiktorsson  Staffan Waldo 


Havs- och vattenmyndigheten har föreslagit att svenskt demersalt fiske (fiske efter bottennära arter som räka, kräfta och torsk) ska regleras med överlåtbara fiskerättigheter. Detta kommer att få konsekvenser för den svenska fiskenäringen, men kan även påverka beredningsindustrins struktur och lönsamhet. En genomgång av internationella exempel visar att beredningsindustrin i många fall har blivit mer geografiskt koncentrerad efter införandet av överlåtbara fiskerättigheter. Lönsamheten i beredningsindustrin har i många fall ökat, i synnerhet där samma företag ägnar sig åt både fiske och beredning. Där fisket och beredningen inte är integrerade i samma företag har beredningsföretagen missgynnats i större utsträckning.

I en intervjustudie med svenska företag som bereder räka, kräfta och torsk framkom att de flesta inte tror att reformen kommer att påverka företaget i någon större utsträckning. Detta kan bland annat bero på att många av de aktuella arterna, som exempelvis räka och havskräfta, inte bereds i någon större omfattning utan säljs kokta till färskvarumarknaden. Däremot framkom viss oro att tillgången på fisk i lokala hamnar kan minska om fiskeflottan utvecklas mot färre men större fartyg.

Rapporten är ett underlag till Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag ”Faktorer att beakta i system med överlåtbara fiskerättigheter” som redovisades 2023-01-16.


Liknande publikationer


2023-12-06
AgriFood Fokus 2023:10
Energiskatt och utsläppsrätter – hur klarar svenskt fiske ökade bränslekostnader?
2023-03-31
AgriFood Fokus 2023:4
Växande vattenbruk i en ren miljö – dags för nya styrmedel?
2023-01-24
AgriFood Fokus 2023:1
Skatt på bränsle – hur kan fisket anpassas?

Författare:

Elvira Wiktorsson

Bild på medarbetare: Staffan Waldo. Foto.
Staffan Waldo